آغاز برداشت جو

شروع برداشت بذور پرورشی جو از اراضی ایستگاه مركزی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزدکار برداشت بذور پرورشی 1،2،3 ارقام جو از مزارع تولید بذر ایستگاه مرکزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد آغاز گردید، این ارقام شامل جو یوسف، نصرت، خاتم، گوهران، مهر و ارمغان می باشدکه از سطحی معادل 4 هکتار قابل برداشت است؛ بذور پرورشی 1 و2 جهت ارائه کار و بذور پرورشی 3 جهت تولید بذر مادری در اختیار شرکت های دارای مجوز تولید بذر قرار می گیرد. انتظار می رود در سال جاری در مجموع حدود 12 تن بذور پرورشی جو در ایستگاه مرکزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی یزد تولید گردد.

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران