رودر رو با وحید رضا خباززاده نامزد پنجمین دوره شورای شهر یزداین برنامه رودررو اختصاص به گفتگو ی رودررو با وحید رضا خباززاده عضو فعلی شورا ی شهر یزد ونامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد ./وحید رضا خباززاده کیست؟/چه شد در سن 25 سالگی که نامزد شورای شهر یزد شدید ؟/تجربیات خود طی ده سال نمایندگی شورای شهر؟مهمترین کمیسیون شورا؟عملکرد شورایی که شما ده سال عضوش بودید؟چرا بعضی از پروژه ها ی که شما و دوستانتان در شورا مصوب و نظارت بر اجرای آن داشتید مشکل دارد؟عملکرد شورای چهارم و مهندس عظیمی زاده شهردار منتخب شورای چهارم را چگونه ارزیابی می کنید؟ویژگی شهردار متنخب شورای شهر یزد چه باید باشد؟مقایسه شهردار ان منتخب شوراهای گذشته؟مطالبات مردم شهریزد از شورا و شهرداری؟حمل نقل عمومی؟سازمان فاوا و شورا؟اگر به شورای پنجم راه یافتید اولویت شما که طی چهارسال حضور بتوانید پی گیری و به نتیجه برسانید؟

رودر رو با وحید رضا خباززاده عضو فعلی شورا و نامزد پنجمین دوره شورای شهر یزد

یزدفردا "در راستای اصلاع رسانی به مخاطبین فردایی یزدفردا اقدام به برگزاری گفتگوی رودرو با نامزدین شورای اسلامی شهر یزد نمود تا مردم فهیم شهر یزد با نظرات و اولویت های کاری هر نامزد انتخاباتی بیشتر آشنا شوند.

سئوالات مطرح شده در ابتدا به بیوگرافی و رزومه کاری افراد سپس به اولویت های خود پس از ورود به شورا و همچنین آشنایی نامزدها با فعالیت های شهرداری  و ویژگی شهردار منتخب از نظر آنها و همچنین چه کسانی می توانند در شورا موثر باشند اختصاص داشت .

در اولین تجربه یزدفردا پس از گفتگو با شهردار یزد سعی شد بیشتر به سمتی خرکت کنیم تا هرماه بتوانیم گفتگوهای بیشتری را تقدیم مخاطبان نماییم .

این برنامه رودررو اختصاص به گفتگو ی رودررو با وحید رضا خباززاده عضو فعلی شورا ی شهر یزد  ونامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد .

در صورت مشکل  برای دیدن فیلم ها  و دانلود به این  لینگ مراجعه کنید

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت اول "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ":    وحید رضا خباززاده کیست؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت دوم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ":  چه شد در سن 25 سالگی که نامزد شورای شهر یزد شدید ؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت سوم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": تجربیات خود طی ده سال نمایندگی شورای شهر؟مهمترین کمیسیون شورا؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت چهارم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": عملکرد شورایی که شما ده سال عضوش بودید؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت پنجم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": چرا بعضی از پروژه ها ی که شما و دوستانتان در شورا مصوب و نظارت بر اجرای آن داشتید مشکل دارد؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت ششم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": عملکرد شورای چهارم و مهندس عظیمی زاده شهردار منتخب شورای چهارم را چگونه ارزیابی می کنید؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت هفتم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": ویژگی شهردار متنخب شورای شهر یزد چه باید باشد؟مقایسه شهردار ان منتخب شوراهای گذشته؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت هشتم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": مطالبات مردم شهریزد از شورا و شهرداری؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت نهم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": حمل  نقل عمومی؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت دهم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": سازمان فاوا  و شورا؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت یازدهم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": اگر به شورای پنجم راه یافتید اولویت شما که طی چهارسال حضور بتوانید پی گیری و به نتیجه برسانید؟

پایگاه خبری یزدفردا"قسمت دوزدهم  "رودررو" با "وحید رضا خباززاده ": سخنی با مردم دارید؟

 بردای دیدن و دانلود می توانید از اینجا استفاده کنید
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران