دعوتنامه گنجینه نگین میرزا محمد کاظیمنی /حضورسروران خالی از لطف نیستنظرهای کاربران