با هدف بررسی مشکلات بهداشت عمومی:

سید محمود موسوی زاده از حسن آباد یزد بازدید کرد