در جلسه امروز

ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور در دستور کار هیات دولت قرار گرفتھیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست رییس جمھوری، بررسی ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری یزد فردا به نقل از میزان، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، به موجب این ضوابط ، دستگاهھای اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سـال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می کند، به سازمان ارایه نمایند.
 
ھمچنین دستگاه ھای اجرایی مجازند علاوه بر پرداخت ھزینه ھای مربوط به امور قرآنی، پایگاه ھای مقاومت بسیج و فعالیت ھای دینی، فرھنگی و ورزشی و بھبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت ھزینه ھای مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرھنگ نماز اقدام کنند.
 
ھیات وزیران ھمچنین صندوق بازنشستگی کشوری را موظف کرد نسبت به پرداخت کمک ھزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه ھای اجرایی که ھزینه ھای مذکور توسط سازمان از اعتبارات ھزینه ای آنھا قبلاً کسر شده، اقدام نماید. سایر ھزینه ھای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک ھزینه ازدواج، کمک ھزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه ھای اجرایی ذیربط پرداخت می شود.
 
براساس ماده دیگری از ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور، به دستگاه ھای اجرایی و مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی اجازه داده شد یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز ھزینه کنند.
 
ھیات وزیران ادامه مباحث مربوط به ضوابط اجرایی بودجه سال 96 را به جلسه آینده دولت موکول کرد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران