بازدیدمعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان طبس ازاجرای سنگ‌ فرش روستای خروبه گزارش خبرنگاریزد فردا درطبس  سرپرست بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان طبس در بازدیدمعاون استانداروفرماندارویژه وخلیلی معاونت عمرانی ازاجرای سنگ‌ فرش روستای خرو ضمن قدردانی، به تشریح برنامه های دولت محترم تدبیروامید در راستای سنگ‌ فرش روستاها درشهرستان طبس پرداخت 

سرپرست بنیادمسکن انقلاب اسلامی طبس ضمن قدردانی ازبازدیدطلائی وهیئت همراه گفت
دراجرای برنامه های تدبیروامیدجهت روستاهاطرح سنگ فرش روستاهای شهرستان از۳سال گذشته آغازودرهفت روستا ازمحل اعتبارات تملک دارایی درحال اجراست و این روستاها شامل خرو ،ازمیغان،پیرحاجات ازبخش مرکزی و مرغوب و پیکوه ازبخش دیهوک و رضویه ویوسف آباددربخش دستگردان میباشد که در سال ۹۶این طرح ها به پایان خواهد رسیدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران