آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی در دیدار دبیر و اعضای موسسه مطالعاتی راهبردی اصحاب الحسین(ع)

حرکت اربع