بازدید مهندس طلایی از پایگاه امدادی تپه طاق و نشستن پای مشکلات امداد گران



به گزارش خبر نگار یزد فردا در طبس بازدید از پایگاه امدادی تپه طاق و نشستن پای مشکلات امداد گران که درخواست زیرساختهای پارکینگ و ماشین امدادداشتند



















کاربران آنلاین

نظرهای کاربران