اختلافات فاحش در حقوق كارمندانمحسن اختياري

از آنجاييكه حقوق بگيران دولت قشر عمده اي از جمعيت كاري كشور را تشكيل مي دهند ، هرگونه بي عدالتي در پرداخت حقوق مي تواند مصداق بزرگي از بي عدالتي در سطح جامعه باشد و از طرفي هرگونه تلاش براي كاهش اين عدم تناسب خود گام بزرگي در راستاي اجراي عدالت خواهد بود .

بحث تفاوت در حقوق و پرداختهاي كاركنان موضوع قديمي و آشكاريست كه همه بر آن اذعان دارند بطوريكه حتي اگر بحث پرحاشيه و جنجالي پرداختهاي نجومي خاص و حقوقهاي كلان را هم در نظر نگيريم حتي در سطوح معمول و متداول هم بعضا در بين دستگاههاي مختلف كاركنان با موقعيت و سطوح يكسان از پرداختهاي بسيار متفاوتي برخورداند بطوريكه معمولا دستگاهها و نهادهايي كه بيشتر جنبه درآمدي دارند دست بازتري در پرداخت به كاركنان خود دارند درحاليكه درمقابل دستگاههايي كه بيشتر مصرف كننده بودجه دولت مي باشند از سطح حقوق و پرداختهاي پايينتري برخوردارند .

اما يكي از مصاديقي كه در سالهاي گذشته بر اين اختلاف و بي عدالتي بيشتر دامن زده ، افزايش ساليانه حقوقها با درصد يكسان بوده بطوريكه باعث گرديده كسانيكه از حقوق بالاتري برخورداربوده اند ميزان افزايش حقوقشان هم به همان نسبت بيشتر باشد مثلا اگر پانزده درصد حقوق اضافه شده كسيكه ده ميليون مي گرفته يك و نيم ميليون افزايش داشته در حاليكه كسيكه يك ميليون مي گرفته صد و پنجاه هزار تومان افزايش داشته !! و اين روند خود سال به سال اختلاف و شكاف موجود را افزايش داده است .

اما يكي از راهكارهاييكه براي رفع اين نقيصه و در جهت همسان سازي حقوق و اجراي عدالت بيشتر مطرح گرديده افزايش پلكاني حقوقها بوده بطوريكه كسانيكه از حقوق بالاتري برخوردارند با درصد كمتر و كسانيكه از حقوق پايينتري برخورداند با درصد بيشتر از افزايش ساليانه حقوق برخوردار شوند .

اگرچه در دولت يازدهم گامهايي در اين جهت برداشته شده وليكن متاسفانه نابساماني و اختلافات آنقدر زياد است كه نيازمند عزم جدي تر و توجه و تلاش بيشتر مسئولان مربوطه است ؛ اگر چه ما در اين مطلب مختصر قصد پرداختن به جنبه هاي بسيار گوناگون موضوع را نداريم وليكن هرگونه اقدام در جهت برقراري عدالت در سطح جامعه دستاوردهاي زيادي بهمراه خواهد داشت كه يكي از اين دستاوردها افزايش انگيزه ها و روحيه كار و تلاش بيشتر خواهد بود و اميدواريم دولتمردان و مسئولين امر چه در دولت و چه در مجلس با عزم و جديت بيشتر در جهت كاهش و رفع اين اختلافات قدم بردارند .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران