بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی شهرستان طبس به امداد هوایی مجهز شدبه گزارش خبر نگار یزد فردا در طبس بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی شهرستان طبس به امداد هوایی مجهز شدهلی کوپترامدادهوایی دراین بیمارستان بر زمین نشست.

طلايی مقدم  گفت:این پرواز بصورت ازمایشی بود اماخدمات دهی رسما انجام خواهدشد

سید مهدی طلائی مقدم، معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، بعد از به زمین نشستن هلی کوپتر امدادی و تحقق این وعده، از تلاش، مساعدت و پیگیری وزیر محترم بهداشت، استاندار معزز، نماینده شریف مردم در مجلس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دیگر مسولین تقدیر و تشکر کردکاربران آنلاین

نظرهای کاربران