بازدید مهندس طلائی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان طبس از پروژه بهسازی رواق ها ومیدان امام خمینی وبررسی روند مراحل اجرایی آنبه گزارش خبر نگار یزد فردا در طبس بازدید مهندس طلائی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان بهمراه طوسی شهردارواعضای شورای شهر طبس از پروژه بهسازی رواق هاومیدان امام خمینی وبررسی روند مراحل اجرایی آن صورت گرفتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران