بازدید از اداره اجرائیات ، کنترل و انتظامات شهرداری یزدبه منظور بررسی مشکلات داخلی ساختمان اداره اجرائیات ، کنترل و انتظامات شهرداری یزد، رئیس و اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از این مرکز بازدید و در جریان مشکلات داخلی آن قرار کرفتند.

به منظور بررسی مشکلات داخلی ساختمان اداره اجرائیات ، کنترل و انتظامات شهرداری یزد، رئیس و  اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از این مرکز بازدید و در جریان مشکلات داخلی آن قرار کرفتند.

در نهایت مقرر گردید مشکلات مطرح شده در این جلسه در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد جمع بندی و در صحن شورا با  حضور شهردارمحترم  مطرح و در جهت رفع آن تصمیم گیری شود.

گفتنی است که ساختمان کنونی اداره اجرائیات ، کنترل و انتظامات شهرداری یزد به لحاظ جمع آوری سد معبرهای سطح شهر و نداشتن انبار مناسب و بزرگ در وضعبت مناسبی قرار ندارد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران