عکس:دیدار معاون و مدیریت جهادکشاورزی و دبیراجرایی نظام صنفی با مهندس طلایی معاون فرماندارویژه طبسدیدارمعاون رییس سازمان ومدیریت جهادکشاورزی ودبیراجرایی نظام صنفی وخزانه دارنظام صنفی با مهندس طلایی معاون فرماندارویژه طبسکاربران آنلاین

نظرهای کاربران