بازدید مشترک مدیرکل امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری و فرماندار خاتم از پروژه هاي عمراني شهرداري هاي هرات و مروستگزارش تصویری برگزاري جلسه و بازديد مشترك آقايان شاكري شمسي مدير كل امور شهري، روستايي و شوراهاي استانداري و زاده رحماني فرماندار خاتم از پروژه هاي عمراني شهرداري هاي هرات و مروست.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران