عزاداری هیئت اکبراباد یزد در خانه سالمندان مهریزهیئت اکبراباد یزد با حضور در خانه سالمندان مهریز به عزاداری پرداختند و آش نذری ای که تدارک دیده بودند را توزیع نمودند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران