همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان مهریز به روایت تصویرهمایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان مهریز به روایت تصویر                                                                                                                                                                                                 عکس :ابوالفضل ابویی  

     http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135515.jpeg

      http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135516.jpeg

                   http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135517.jpeg

    

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135519.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135518.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135520.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135521.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135522.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135524.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_135523.jpeg
برچسب‌ها : مهریزکاربران آنلاین

نظرهای کاربران