تعطیلی ناگهانی و کاملا در سکوت بانک سپه نیروارده به یزدفردا"صبح امروز مردم شهر نیر متوجه بنری در مکان بانک سپه ، مبنی بر تعطیلی و انتقال فعالیت بانک سپه نیر به شعبه ی تفت شدند

وارده به یزدفردا"صبح امروز مردم شهر نیر متوجه بنری در مکان بانک سپه ، مبنی بر تعطیلی و انتقال فعالیت بانک سپه نیر به شعبه ی تفت شدند. اینکه چطور در سکوت کامل و بدون هشدارهای مرسوم درباره وضعیت بد بانک سپه به مردم و مسئولین نیر ، این بانک به طور ناگهانی تعطیل شده است جای تعجب و نیز بوی ................را به مشام می رساند...

مسئولین نیر در این رابطه جای هیچ واکنشی نداشته و برای مردم  عدم پیشگیری این کار را به حساب مسئولین می گذاریند و در ذهن خود و تاریخ نیر ثبت خواهند کرد...
جای تاسف دارد...
مردم شهر نیر مانند سابق باید ................
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران