فیلم پاسخ جالب یکی از نامزدین انتخابات مجلس یازدهم در حوزه 5 شهرستان استان یزد به هدف از حضور -حوزه مهریز 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا