گزارش تصویری برگزاري جلسه و بازديد مشترك آقايان شاكري شمسي مدير كل امور شهري، روستايي و شوراهاي استانداري و زاده رحماني فرماندار خاتم از پروژه هاي عمراني شهرداري هاي هرات و مروست.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا