تهرانی ها  70 درصد به روحانی و 26 درصد به ریسی رای دادند

تهرانی ها 70 درصد به روحانی و 26 درصد به ریسی رای دادند

یزدفردا "در شهر تهران هم آقای روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت 70 درصد آرای و آقای رئیسی 26 درصد آرا را کسب کرد. در شهرستان شمیرانا ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما