یزدفردا: سیلی که بر صورت استاندار آذربایجان فرود آمد تنها سیلی بر هیمنه دولت ومدیران نبود بلکه یک سیلی هشدار بود آن را نه ضارب و در روزی خاص زد بلکه سابقه چند دهه ای در روزهای زیادی دارد آنانکه به نام حمایت از نظام به گوش دو وزیر خاتمی در حاشیه نماز جمعه سیلی زدند رئیس جمهورش را با دروغ و تهمت وابسته به اجنبی و ساختار شکن نامیدند.

مداحانی که خون احمدی نژاد و حلقه نزدیکانش را مباح و دیه خونبهایش را آماده ساخته، از منبر پیامبر و زیرلوای سرور آزادگان‌ خواستند عورت عریانش را ببرند! یا همه تحقیر و توهین به روحانی و مدیرانش روا داشتند دکتر روحانی و دکتر ظریف و لاریجانی در خیابان و حریم حرمت مسجد سنگباران ومهرباران کردند همه آنانکه در سخنرانی دو آتیشه انقلابی فاش و مخفی به همه دولتمردان درهمه دوران تاختند تحقیر کردند اجنبی خود باخته وطن فروش قابل کتک خوردن و قتل دانستند آنروز صحنه قببح و زشتی بدست عامل درون نظام از طایفه ای که خودی و محرم می خوانند ولی مغز و اعصابش پر از آن غوغاها کرده اند خلق شد آن توده های کوچک برف که پسندید و تشویق کردید بر هم انباشته شد سرانجام‌ بهمن به شکل سیلی محکم بر گوش مدیر ارشد دکتر رئیسی گردید چنانکه صدایش در سراسر ایران پیچید لذا اول

حریم حرمت شکنان، فرو ریزان هیمنه و شکوه دولتها که همیشه درحصار امن بوده باید مواخذه شوند تا این ناهنجاری وحرمت شکنی ترمیم گردد
که باد نکارید زیرا طوفان وبسا سونامی! درو خواهیدکرد
شوربختانه صدای سیلی که در جهان پیچید انانکه باید بفمند باز نفهمیدند زیرا عذر بدتر از گناه اورده بدون انکه فکر کنند نتیحه بد وغلطی گرفته می شود اینکه یگویند خشم ضارب بخاطر تزریق واکسن توسط مرد به همسرش بوده است درحالیکه ان مرد می توانست صبر کند همجنس بیاید یا تاخیر بیندازد اصلا این استاندار نوآمده چه تقصیری دارد؟ انها فکر نکردندکسی پیدا شود بگوید آفرین! برصبر مردمی که فشار ونگرانی ها دغدغه خود واینده فرزندان دارند تبعیض و ناعدالتی همراه باسخره گرفتن شعورشان انهارا له کرده ولی همه رابا بزرگ‌متشی برتابیده خشم فرو می خورند مردمی که فقر سفره هاشان رابرچیده دیوار عزتشان رافروریخته است ولی دراین سختی معیشت و له شدن شخصیت شده اند درهمین کشور گروهی و اقشاری انقدر دررفاه وبی دغدغه هستند که یا به فرزندآوری چسبیده یا جنسبت تزریق کننده واکسن خشمگینشان دراین حد نموده وادارشان به فاجعه آفرینی می کند !؟
خوشا! به حال این گروه های دررفاه به همین خاطر مردم در غم ولی انها خوش خوشان بوده خنده دار مردم رابه صبرومقاومت می خوانند
وبدا به این تبعیض عریان!
لطفا اگر چیزی به مغزتان نمی رسد حرف نزنید که نتیجه ان ،قیاس بدتر وغلط تر از عمل انجام شده است
محمدعلی وزیری

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا