"محمدعلی وزیری"

قرار نبود با نوشته ای زخمی کهنه باز کنم که همان پارسال نوشتم :
چه کسی مردم را به خیابان کشاند؟ وادار به خشونت کرد
تظاهرات مدنی آرام برابر دولت ناآرام حق مصرحه قانونی مردم بود چه کسی آن را به اغتشاس کشاند؟
سناریو بنزین با ۳۰۰% افزایش را که برای مردم فقیرشده نوشت ؟
دستش شکسته باد! مگرجبران سی هزارمیلیارد کسری بودجه ده ها راه دیگر نداشت ؟چراآسانترین راه - جیب مردم- را نشانه گرفتید؟
سناریوبودیا سنجش تاب آوری؟یا شناسایی؟!!
پارسال نوشتم آنانکه دردی ومشکلی ندارنداربابان بلامنازع ومقتدر گنج بر گنج نهاده با شرکتها و پروژه ها وقراردادها با امضاهای طلایی شان در حال پمپاژ پول از کیسه ملت به ذخایر خوددرداخل وخارج کشورند درحالیکه رعایا تهی دست بیماروعصبی درست همان تعبیر قرآنی( مضطر )ی هستند که (یجیب)ی نیست جز خدا !
منتظر محاکمه مغزهای نخودی بودم که تز ورود داعش ودشمن به عمق استراتژبک ومرزهای ایران را طراحی کرد که آمدند و مردم و نیروی های امنیتی وانتظامی را کشتند وسوزاندندمغازه ها را غارت کردند ورفتند!!
ولی حتی یکنفرشان دستگیر نشدند در حالیکه هزار کیلومتر فرامرز مدعی شکست دادنشان بودیم در دمشق وبغداد جنگیدیم که در تهران و نجف آباد وپارس آباد و نیزارهای جنوب وورامین وشهرکهای فقیرنشین نجنگیم
نوشتم جوانان ناامید تنها سرگرمی شان دیدن عیش ونوش آقا زاده ها آخوندزاده ها ونظامی ومداح زاده سفیر ونماینده زاده هایی است که پدرانشان اشک تمساح ریاکارانه می ریزند و حنجره (مرگ بردنیا ) پاره کرده ,داعیه جهانگیری ومدیریت جهان داشته , عشقشان تحریم بر تحریم هم ندا با با "مستکبران عبری، عربی و آمریکاییند .حتی به( ولی نعمتشان) خیانت می کننددر ظاهر مریدمنقادولی ازپشت به مراد خنجرزده اندو با بی شرمی دیگران را متهم می کنند.
امسال لب وقلم را بستم تا نمکی برزخم کهنه نریزم به تعبیر برادران ! دشمن !!شاد کن نشوم! ولی مگر سیما می گذارد که صدایم در نیاید؟!
مستند" کدام# آبان "آتشم زد!
آقای سیما! همان آبانی که لکه ننگ بر چهره مملکتداری تان بود!
"#آبان"ی که شلاق بر گرده اسب نفس بریده زد وآخرین نقاب از چهره دولت تدبیر ومجلس امید برداشت.
#آبانی که عیان شد آن بالا هیچکس درد مردم نادار ناامید را حس نمی کند وتنها ممر درآمد دولت جیب ملت غارت شده است! و آنانکه باید( نظارت و پاسداری )کنند سرشان را جای دیگر گرم کرده اند!!
دیشب سیمای میلی مرز وقاحت را با" کدام #آبان" درید ؟
همین آبان که فرماندارزن , بدون شرم با افتخار می گوید دستور شلیک دادم گفتم بزن "تو غلط کردی" که گفتی بزن وفخرهم می کنی !؟ پرروی گستاخ!
ملت را صغیر خواندید وگفتید عقل مردم به تعیین سرنوشتشان نمی رسد!! صغیر یتیم که کشتن ندارد!!
وزیر کشور می گوید علاوه بر سر ,به سینه وپا زدیم ورییس جمهور بالبخند مضحک می گوید شنبه خبردار شدم !دیگر سران قوا دامن ازننگ تصمیم دولت جمع می کنند! ,مجلس امید( یقه بسته با چشمان زل زده ) سکوت ذلیلانه !کرد تا شاید فردایی داشته ،گوشه ی صندلی از حاکمیت گدایی کند! تاژن های خوب آسوده بخوابند.
"آقای ۲۰۳۰ !" "خانم سیما!"همین(# آبان )! بی شرم نباش! ,حیا در این حساس ترین برهه ومرهم نهادن برزخم کار توست!
* زبان بسته با زبانش مرهم برزخمش می زند توبازبان نمک مپاش!
نمی دانم کجا؟ وکی ؟خواندم که:
"بر سر نیزه توان تکیه داد تانفس تازه کنید ولی هرگز بران نمی توان نشست!آن هم تاصبح!"
محمدعلی وزیری
#آبان ۹۹

  • نویسنده : محمدعلی وزیری
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا