تصويبنامه هيات وزيران درخصوص لغو مصوبه هاي هيات وزيران با موضوع حقوق مالكانه

این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/18 هیئت وزیران تصویب و با شماره 155808مورخ 1394/11/26از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا