شکل های گوناگون اسفراین در گذر تاریخ «اسفراین، اسفرایین، سبراین، اسپرآیین، اسبراین، سپهرآیین ، و زابراین» بوده است.


متاسفانه در باره ریشه یابی نام اسفراین، هم سخنی و هم اندیشی نیست و نظرات متفاوتی وجود دارد

برخی بر این عقیده اند  که این شهر را اسفندیار معروف بنا نهاده است. به دلیل نسبت دادن به سازنده اش آن را اسفراین نامیده اند. این نظر براساس اساطیر است.

امّا ابوالقاسم بیهقی می گوید: "اصل این اسم اسپرایین بوده مرکب از اسپر که به معنی سپر است و آیین که رسم و عادت است. گویا در گذشته اهالی آن پیوسته با سپر گردش می کرده اند. بنابراین چنین نامیده شد."

ریشه نام اسفراین، سپهرآیین است. پیوند دو واژه سپهر به معنی آسمان و آیین به معنی رسم و روش یعنی روش آسمانی و یا آیین آسمانی که در طول زمان به اسفراین تبدیل شده است.


برخی تصاویر این شهر را با هم ببینیم

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/rouein_village.jpg

مکان های دیدنی اسفراین

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/tmKkPScqF4Ln.jpg

مکان های دیدنی اسفراین

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/b8eb2a41-5274-4815-bf0d-dd74ed172c44.jpg

مکان های دیدنی اسفراین

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/1595401.jpg

مکان های دیدنی اسفراین

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا