پليس بافق جهت آشنايی و ارتقاء سطح آگاهی مشمولان، مطالب کوتاهی پيرامون دانستنيهای سرباز اعلام کرد.

به گزارش یزدفردا: پليس بافق در راستای ارتقاء سطح آگاهی مشمولان، مطالب کوتاهی پيرامون دانستنی های سرباز را اعلام کرد:

آيا می دانيد در ايام کرونا،آموزشی سربازی يک ماه می باشد.

آيا می دانيد تحصيل همزمان با خدمت امکانپذير نمی باشد.

آيا می دانيد سن سربازی از 18 سالگی هست تا 50 سالگی.

آيا می دانيد حداکثر مدت معرفی مشمولان وظيفه 6 ماه پس از رسيدن به 18 سالگی تمام است.

آيا می دانيد مشمولان حداکثر تا پايان 20 سالگی مجازند ادامه تحصيل دهند.

آيا می دانيد دانشجويان اخراجي تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دائم مجاز به ادامه تحصيل نمی باشند.

آيا می دانيد مشمول درصورت داشتن معافيت موقت و يا برگه آماده به خدمت فرصت دار و يا تعويق اعزام، امکان تحصيل خواهد داشت.

آيا می دانيد مرخصي تحصيلی جزء سنوات تحصيلی دانشجويان محاسبه می شود.

آيا می دانيد برای بيماری دوم هم می توانيد معافيت پزشکی درخواست نماييد.

آيا می دانيد برای درخواست معافيت پزشکی بايد به دفاتر پليس + 10 مراجعه نماييد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا