سیدمحمد میرسلیمانی بافقی

جاده ابریشم از قدیمی ترین راه های مورد استفاده بشر بود که بیش از ۱۷۰۰ سال بزرگترین ترین شبکه بازرگانی جهان را در آسیا به هم متصل نموده و خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم پیوند می داد. فردیناند ریختوفن جغرافی دان آلمانی نخستین کسی بود که نام جاده ابریشم را در سال ۱۸۷۷ میلادی، برای این راه های طولانی