یزدفردا"گروه اجتماعی "سرویس حوادث"خبرهای پلیس استان یزد: جانشين فرمانده انتظامي شهرستان بافق در راستاي كاهش خشونت در خانواده ها، توصیه هایی را به خانواده ها ارائه کرد.

به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا:، سرهنگ "محمدكمالي" توصيه هايی را در راستاي كاهش خشونت در خانواده ها ارائه داد:

1- تماشاي فيلم هاي خشونت آميز توسط کودکان را نظارت و کنترل كنيد.

2- والدين در مقابل فرزندان از مشاجره خودداري كنند.

3- نيازهاي رواني و اجتماعي فرزندان را جهت تأمين سلامت و بهداشت رواني آنان تأمين كنيد.

4- آموزش شيوه هاي موثر حل مشکل، يک مهارت مقابله اي است که افراد در مواجهه با مشکلات زندگي، آن را به کار مي برند.

5- آموزش مهارت ارتباطي به زوجهاي جوان براي برقراري ارتباط منطقي و کار آمد

6- آموزش مهارت کنترل خشم توسط والدين در خصوص مواجهه ناکامي فرزندان در مراحل مختلف زندگي

7- آموزش مهارت هاي مقابله اي از جمله جرأت ورزي و تقويت عزت نفس و داشتن خود پنداري مثبت

8- کمک در جهت توانمند سازي و آشنايي افراد با وظايف و مسئوليت هاي متقابل آنها در محيط خانواده

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا